Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1465 และ (1) 7 – 2476 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1422, (1) 7 – 1424, (1) 7 – 1425 และ (1) 7 – 4099 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง (2) 7 – 2752สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 4702สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 1224สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5529 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4837 สังกัดงานวิเคราะห์และประสานงานแผน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 3209 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 5280 (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5462 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว