Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0958 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4605 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4783 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5426 (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1166 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5094 สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616 ...
ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง) ภายในโรงอาหารหอพักนิสิต ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 2427 สังกัดงานบริการการศึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 3654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5149 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5429 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ (2) 7 – 1560 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0946 สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว