Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3427 สังกัดงานจัดการเรียนการสอน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล (2) 7 – 5312 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0135 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4215 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4807 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 – 2699 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1555 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4605 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0209 สังกัดคณะมนุษยศาสตร
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1175 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1248 และ (1) 7 – 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5736 สังกัดงานทะเบียนนิสิตและสถิติ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม (2) 7 – 1025 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3634 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1585 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2683 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5530 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5427 (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 2668สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล (2) 7 – 5612 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว