Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (9) 7 - 5621 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 2489 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5369 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4519 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4040 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1889 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานวิชาการ) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5145 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักโภชนาการ (2) 7 – 1748สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 3569 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1527 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5454 สังกัดสาขาสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5077 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4785 (ปฏิบัติงานด้านบุคลากร) ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว