Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1280 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นางสาวปณตพร ถนอมลาภ
002 นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
003 นายฉัตรธีรพล มณีแต้ม

สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว ดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 มีนาคม 2560  ถึง   7 มีนาคม 2560
Level2