Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3564 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0220 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0894 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0896 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2428 สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2428
1.นางสาวเรวดี เคนพล
2.นางสาวสมอน การะรัมย์
3.นายธนิต สมจิตร
4.นางสาวประไพร เพชรสี
5.นางสาวแสงสุนีย์ ยิ้มเชิง
6.นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
7.นางสาวฉัตรวี ศรีประไพ
8.นางสาวนงนุช โค้วจำรัส
9.นางสาวกัญญ์วรา ชุมศรี
10.นางสาวจันทรา โรจนพงษ์
11.นางสาวศุภิกา ประเสริฐพร
12.นางสาวสายสุดา โรจน์เจริญ
13.นางสาวจิรินทร์ภัค สำเร็จศิลป์
14.นางสาวเฉลิมพร มูลดี
15.นางสาวสุวิชา ยะระสิทธิ์
16.นางสาวพิณพิศ ทุมโคตร
17.นางสาวหนึ่งนุช นกดุเหว่า
18.นางนงค์นุช นิโรธร
19.นายฐิติพงศ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ
20.นางสาวยุพา ยะมะภา
21.ว่าที่ร.ต.หญิงเกศรินทร์ มาลัย
22.นายเปรมณัฐ สารีสุข

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 19 ชั้น 5 ห้อง 19 - 503 และ เวลา 13.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง 10 – 110 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สัญญา พาลุน
E-mail ผู้ส่งข่าว sanya@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 มกราคม 2555  ถึง   13 มกราคม 2555
Level2