วันที่ 16 กันยายน 2497เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 61) ถือเป็นวันยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  และเป็นวันที่ตรงกับ วันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร สาโรช บัวศรี จึงเรียกวันที่ 16 กันยายน เป็นวัน   สาโรช บัวศรี

 

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

วันมหาวิทยาลัยฯ| วันสาโรช บัวศรี| วันสุดใจ เหล่าสุนทร