วันที่ 28 เมษายน 2492 เป็นวันที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ที่ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร วันที่ 28 เมษายน จึงเป็นวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชาวศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะรำลึกถึงปูชนียบุคคลที่ สำคัญ 2 ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสถาน ศึกษาแห่งนี้ คือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ดำเนินการซื้อที่ดิน วางผัง บุกเบิกงาน และอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ดำเนินการบริหารการศึกษาได้ ดำเนินการบริหารการศึกษาแห่งนี้คู่กันตลอดมาก็คือ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ผู้อำนวยการคนแรกของ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

มล.ปิ่น มาลากุล

หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

กำหนดการพิธี “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” | ประมวลภาพงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันมหาวิทยาลัยฯ| วันสาโรช บัวศรี| วันสุดใจ เหล่าสุนทร