Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 February 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
เปิดค่ายเด็กเก่ง Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) รุ่น 1 ...
รายชื่อผู้กรอกแบบขอรับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาค2/2559 นิสิตปริญญาตรี
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยค่าครองชีพ สำหรับผู้รับบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท
การคืนเงินประกันสัญญาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว