Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 March 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว