Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปิดทำการชั่วคราว
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอรับบริจาคแฟ้มเก่า
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว