Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ...
ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน วันที่ 24-28 เมษายน 2560
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 - 30 ก.ย.59 ...
ประกาศผลตลาดนัด มศว รอบ 2
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด"
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ (Exploring the Aesthetic ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary ...
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1
การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว