Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 July 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ทำวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
การแข่งขันสวดคัมภีร์อังกุระอาน
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ...
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2559
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
โปรดระมัดระวังวัสดุจากที่สูงหล่นใส่บริเวณอาคารบริการ ม.ล.ปิ่นและอาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา(อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว