Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ...
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว