Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 February 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
SWU JOB FAIR 2015
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบ สาธิต มศว ประสานมิตร ...
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว