Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขอเชิญส่งผลงานโครงการเข้าประกวดด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
28พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(ค่าปรับวันละ30บาท)
25 ธ.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศรีนครินทร์ – สีสันแห่งความสุข”
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เปิดให้บริการสนามแบดมินตันและสนามฝึกซ้อมเทเบิ้ลเทนนิส ณ อาคารกีฬา 1
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว