Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 January 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 ออนไลน์
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 1 เดือนมกราคม 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำนาญ รอบพิเศษ
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 3 เดือนธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
งดใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
บริการสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2 / 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว