Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 April 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว