Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 August 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

การตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
6 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ University of Utah
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว