Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 May 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว